اعضای مدیریت

محسن باقری | مدیر عامل |

سلام صالحی | رئیس هیئت مدیره |

جلیل صالحی | نایب رئیس هیئت مدیره |